2012 - november

lebloiddi


koida grawa tog voan haus

und da behmwind beidld, iwan hüwö

d woiggn aus, lenxdd vaschloffm

hod se d maus, waö de ködn so seisld

 

und a schbinnhaud zidad schdad

doadd hiebei en wüngö, summawind

bisd schou vawahd, ollasän

hosdd d sunn vazahd, kranglad

schnaufd da hümö